راهنمای نصب روکش حرارتی تعمیری

راهنمای نصب روکش حرارتی تعمیری روکش حرارتی تعمیری کابل به منظور تعمیر غلاف آسیب دیده انواع کابل های مخابراتی و […]

رهنمای نصب روکش حرارتی تعمیری

راهنمای نصب روکش حرارتی تعمیری

روکش حرارتی تعمیری کابل به منظور تعمیر غلاف آسیب دیده انواع کابل های مخابراتی و قدرت استفاده می گردد. شرط استفاده از روکش تعمیری کابل های فشار متوسط و قوی این است که آسیب به کابل، به داخل ساختمان اصلی و زیرین غلاف وارد نشده باشد، و صرفاً قسمتی از غلاف نهایی کابل آسیب دیده باشد.