سبد خرید
سبد خرید خالی است.

جمع کل :

مشاهده سبد خرید

راهنمای بهره برداری مفصل حرارتی فشار ضعیف

راهنمای بهره برداری مفصل حرارتی فشار ضعیف

Uo/U (Um) 0.6/1.0 (1.2) kV

کد گروه کالا: DJH01

با سلام و تشکر از انتخاب مفصل حرارتی فشار ضعیف DeDe Electric Group

راهنمای نصب مفصل حرارتی فشار ضعیف، به شرح زیر می باشد.

الف) تجهیزات لازم:

  1. قیچی کابل (جهت برش کابل)
  2. کاتر یا چاقوی کابل (جهت برش و جدا سازی غلاف و عایق (های) کابل)
  3. خط کـش یا متـر (جهت انـدازه گیـری طـول مناسب جهت جـدا سازی غلاف و عایق (های) کابل) (در کیت موجود است)
  4. دستمـال آغشتـه بـه الکـل (جـهت تمیـز کـردن غــلاف، عـایـق (هـا) و هادی (های) کابل) (در کیت موجود است)
  5. ابزار پرس رابط/کابلشو مناسب (جهت پـرس رابـط (ها) بر روی دو سر هادی (ها))
  6. سر پیک با منبـع بـوتان یا پـروپان با شعله آبی ملایم و سـر شعـله زرد رنگ (جهت حرارت دهی و جمع کردن روکش های حرارتی)

ب) مراحل نصب:

مرحله ۱) هر سـر کابل را بـه انـدازه ۱۰سـانتیمتـر برش می دهیـم. جهت تسریع می توان دو سـر کابل را به اندازه ۲۰ سانتیمتر مـورد هم پوشانی قـرار داد و پس از علامت گذاری مرکز هم پوشانی، با قیچی دو سـر کابل را همزمان با یکدیگر برش داد.


خرید مفصل حرارتی فشار ضعیف

مرحله ۲) بوسیـله کاتـر یا چاقوی کـابل، غلاف بیـرونی دو سـر کابل را به انـدازه های قید شده در جدول زیر از کابل جدا می کنیم. دقت شود که طول غلاف مورد جدا سازی دو سر کابل یکسان نیست.

مرحله ۲

مرحله ۳) بوسیله کاتر یا چاقوی کابل، عایق هسته های کابل را به اندازه نصف طول رابط (مف) مـورد استفاده جهت آن هسته، به علاوه ۳ میلیمتر جدا می کنیم. مثلا، اگر طول رابط ۷۰ میلیمتـر بود، عـایق دو سـر را به اندازه ۳ + ۳۵، برابر با ۳۸ میلیمتر جدا می کنیم.

مرحله ۳

مرحله ۴) توسـط دستمـال آغشته بـه الکل، هادی (ها)، عـایق (ها)، و بـه اندازه یک متر غلاف هر طرف کابل را تمیز می کنیم.

مرحله ۴

مرحله ۵) روکش حـرارتی بزرگ را حـول سـر کـابلی کـه غلاف آن را در مرحله ۲ بیشتر جدا کردیم (سر دوم،L2)، قرار می دهیم.

مرحله ۵

مرحله ۶) روکش (های) حرارتی کوچک را حول هستـه (های) کابـل کـه غلاف آن را درمرحله ۲ بیشتر جدا کردیم (سر دوم، L2)، قـرار می دهیم. در کابل با هسته نول کوچکتر از هسته فاز (مثلا ۱۶+ ۲۵×۳) دقت می کنیم که کوچکترین قطر و طول روکش حرارتی را حول هسته نول قرار دهیم.

مرحله ۶

مرحله ۷) هادی های دو سر کابل را به یک میزان وارد رابط (ها) نموده، به نحوی که از هر سمت تنها سه میلیمتر از هادی بیرون از رابط قرار گیرد و بوسیـله ابـزار پـرس مناسب پـرس می نماییم. در کابل بـا هستـه نـول کوچکتـر از هسته فـاز (مثلا ۱۶+ ۲۵×۳) دقت می کنیم که کوچکترین رابط را بر روی هادی نول نصب نماییم.

مرحله ۷

مرحله ۸) روکش (های) حرارتی کوچک را تک بـه تک روی رابط (هـا) قرارداده و بوسیله سر پیک حرارت می دهیم تا کاملا جمع شود. حـرارت دهی را از وسط روکش حرارتی شروع، و پس از جمع شـدن وسط روکش، بـه دو طـرف ادامـه می دهیـم. پس از جمـع شـدگی منـاسب، روکش بایـد کاملا یکنواخت و بـدون چروک باشـد و از دو طرف آن چسب آب بنـدی روان شـده دیده شود.

نکته: ضـروری است در حین حـرارت دهی روکش حرارتـی، سـر پیک پیوسته به صورت دورانی و طولی حرکت نماید تا از حرارت بیش از حد به یک نقطه از روکش و در نتیجه سوختن روکش حرارتی جلوگیری شود.

مرحله ۸

مرحله ۹) پس از سـرد شدن روکش (های) کوچک، هسته (های) کـابل را به هم نزدیک و فشرده می کنیم.

مرحله ۹

مرحله ۱۰) روکـش حـرارتی بـزرگ را بـه نحـوی روی روکـش (هـای) کوچک و رابـط (ها) قـرار می دهیم تا وسط روکـش حـرارتی بزرگ روی رابط (ها) (که اکنون توسط روکش (های) کوچک عایق شده اند) قرار گیرد.

مرحله ۱۰

مرحله ۱۱) روکـش حـرارتـی بـزرگ را بـه وسیـله سـر پیـک حـرارت می دهیـم تا کاملا جمع شود. حـرارت دهـی را از وسـط روکش حـرارتی شـروع، و پس از جمـع شدن وسط به دو طـرف ادامه می دهیـم. پـس از جمع شدگی مناسب، روکش بایـد کـاملا یکنـواخت و بـدون چروک باشـد و از دو طـرف آن چسـب آب بندی روان شده دیده شود.

مرحله ۱۱

مرحله ۱۲) اجازه می دهیم تا روکش حرارتی بزرگ سرد شود. پس از سرد شدن، مفصل آماده بهره برداری است.


مطالب مرتبط

ویدیو: آموزش استفاده از پرس هیدرولیک کابلشو

ویدیو: آموزش استفاده از پرس هیدرولیک کابلشو

اطلاعات بیشتر
تکنولوژی محصولات حرارت-جمع شونده

تکنولوژی محصولات حرارت-جمع شونده

اطلاعات بیشتر
آشنایی با نحوه تولید تابلو های برق صنعتی و تجهیزات تابلو برق

آشنایی با نحوه تولید تابلو های برق صنعتی و تجهیزات تابلو برق

اطلاعات بیشتر
بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد تابلو برق ها

بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد تابلو برق ها

اطلاعات بیشتر