dede.ir
dede.ir
dede.ir

DeDe_electric_group_detailsDefine

 

اتصالات کابل (کابلشو / رابط)

اتصالات بیمتال کابل (کابلشو بیمتال / رابط بی متال)

به منظور اتصال کابل های آلومیینومی به تجهیزات مسی (شینه ها و بوشینگ ها) از اتصالات بیمتال کابل (کابلشو بیمتال / رابط بی متال) استفاده می گردد. در صورت استفاده از اتصالات تمام مس در این نوع اتصالات، پدیده گالوانیک بین دو فلز غیر همجنس رخ داده که منجر به شکست اتصال در آن نقطه می گردد، در صورتی که در کابلشو و رابط بیمتال تولیدی از طریق جوش اصطکاکی، اتصال به اندازه ای قوی است که شکستی در محل تلاقی دو فلز صورت نمی گیرد.
انواع اتصالات بیمتال کابل (کابلشو بیمتال / رابط بی متال) DeDe Electric Group ذیلا معرفی می گردد.

 

۱. کابلشو بیمتال مدل DTL-2

الف) توضیحات:
این نوع کابلشو ها (کابلشو بیمتال) جهت اتصال کابل آلومینیومی به شینه های مسی فشار ضعیف و یا بوشینگ انواع تجهیزات فشار متوسط (کلید ها، ترانسفورماتور ها، …) از طریق پیچ و مهره استفاده می شود. جهت استفاده از این نوع کابلشو (کابلشو بیمتال)، کابل آلومینیومی داخل لوله ورودی کابلشو شده و به بوسیله ابزار پرس مناسب با سایز دای مرتبط با سایز کابل، پرس می گردد. سپس سوراخ کابلشو در قسمت ورودی و رزوه دار شینه مسی یا بوشینگ قرار گرفته، و به واسطه پیچ و مهره محکم می گردد. لوله ورودی این کابلشو ها (کابلشو بیمتال)، آغشته به گریسی مخصوص با مقاومت دمایی بالا می باشد تا علاوه بر جلوگیری از اکسید شدن آلومینیوم، اتصال الکتریکی کابل به لوله ورودی کابلشو را بهبود بخشد.
لوله ورودی کابلشو بیمنال توسط درپوش پلاستیکی مسدود شده است تا گریس به بیرون از لوله تراوش ننماید. تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم، “جوش اصطکاکی” می باشد. در کابلشو بیمتال های DeDe Electric Group ، قبل از سوراخ کاری قسمت آلومینیومی و فورج و پانج سر مسی، جوش اصطکاکی ایجاد می گردد و پس از آن مراحل سوراخ کاری، فورج، پانچ، … صورت می گیرد. با توجه به این فرآیند تولید، اتصال نا گسستنی مس به آلومینیوم کابلشوی تولید شده نهایی تضمین شده است، زیرا اتصالات سست در حین پروسه های پس از جوش اصطکاکی، خود به خود نمایان و از چرخه تولید حذف می گردند. این کابلشو ها (کابلشو بیمتال) در سایز های مختلف، جهت ورودی کابل آلومینیومی از سطح مقطع ۱۶ الی ۵۰۰ میلیمتر مربع عرضه می گردد. بر روی کابلشوها، سایز کابل ورودی به کابلشو بر حسب میلیمتر مربع، و قطر سوراخ کابلشو بر حسب سایز پیچ متریک در استاندارد ISO درج شده است.

ب) مشخصات:

   • جنس قسمت ورودی کابل: آلومینیوم با خلوص بیش از ۹۹/۵%
   • جنس قسمت مورد اتصال تجهیز: مس با خلوص بیش از ۹۹/۹%
   • تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم: جوش اصطکاکی (friction welding)

مشخصات کابلشو بیمتال

ج) شیوه کد گذاری کالا:

نحوه کدگذاری کابلشو بیمتال

بسته بندی کابلشو بیمتال

 

رابط بیمتال مدل GTL

الف) توضیحات:

رابط های بیمتال (موف بیمتال)، جهت اتصال کابل آلومینیومی به کابل مسی استفاده می گردد. بدیهی است، جهت امکان ایجاد جریان در یک مقاومت تقریبا یکسان در هر دو کابل، ضروری است که سطح مقطع کابل آلومینیومی که هادی نازل تری نسبت به مس است، بیشتر از سطح مقطع کابل مسی متناظر با همان آمپر باشد. لذا، قسمت ورودی کابل آلومینیومی، همواره قطر بیشتری نسبت به قسمت ورودی کابل مسی دارد. جهت استفاده از این رابط (موف بیمتال / رابط بی متال)، کابل آلومینیومی داخل لوله رابط شده و با ابزار پرس مناسب با سایز دای مرتبط پرس می شود. همین امر در خصوص کابل مسی نیر تکرار می گردد. لازم به ذکر است که وسط این رابط ها (موف بیمتال / رابط بی متال)، مسدود است، لذا اتصال مستقیم بین دو سیم مسی و آلومینیومی وجود ندارد و اتصال تنها از طریق رابط بیمتال (موف بیمتال) صورت می گیرد. لوله آلومینیومی این رابط ها، آغشته به گریسی مخصوص با مقاومت دمایی بالا می باشد تا علاوه بر جلوگیری از اکسید شدن آلومینیوم، اتصال الکتریکی کابل به لوله ورودی کابلشو را ببهبود بخشد. لوله ورودی کابلشو توسط درپوش پلاستیکی مسدود شده است تا گریس به بیرون از لوله تراوش ننماید. تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم، “جوش اصطکاکی” می باشد.
در رابط بیمتال های DeDe Electric Group (موف بیمتال)، قبل از سوراخ کاری قسمت های آلومینیومی و مسی، جوش اصطکاکی ایجاد می گردد و پس از آن مراحل سوراخ کاری، … صورت می گیرد. با توجه به این فرآیند تولید، اتصال نا گسستنی مس به آلومینیوم رابط تولید شده نهایی تضمین شده است، زیرا اتصالات سست در حین پروسه های پس از جوش اصطکاکی، خود به خود نمایان و از چرخه تولید حذف می گردند. این رابط ها (رابط بی متال / موف بی متال) در سایز های مختلف، جهت ورودی کابل آلومینیومی از سطح مقطع ۱۶ الی ۵۰۰ میلیمتر مربع عرضه می گردد. بر روی کابلشوها، سایز کابل آلومینیومی ورودی به رابط بر حسب میلیمتر مربع درج شده است.

ب) مشخصات:

   • جنس قسمت ورودی کابل: آلومینیوم با خلوص بیش از ۹۹/۵%
   • جنس قسمت مورد اتصال تجهیز: مس با خلوص بیش از ۹۹/۹%
   • تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم: جوش اصطکاکی (friction welding)

مشخصات رابط بیمتال

جدول مشخصات رابط بیمتال

ج) شیوه کد گذاری کالا:

نحوه کدگذاری رابط بیمتال