معرفی محصول: پلاک کابل استینلس استیل نگیر

برای استفاده از این نوع پلاک جهت مقاصد لیبل گذاری، نوشته مورد نظر بر روی پلاک بوسیله ابزار مناسب حکاکی […]

پلاک کابل استیل
پلاک کابل استیل
برای استفاده از این نوع پلاک جهت مقاصد لیبل گذاری، نوشته مورد نظر بر روی پلاک بوسیله ابزار مناسب حکاکی می شود. پس از آن، پلاک حکاکی شده به واسطه عبور بست کمربندی از جنس استینلس استیل از شیار های داخل پلاک و اتصال آن به جسم مورد لیبل گذاری، نصب می گردد. از این نوع پلاک در مکان هایی که در معرض خورندگی بالای شیمایی است استفاده می گردد.