معرفی محصول: میکرو سوئیچ های سری MB

۱۳ مدل تحریک گوناگون عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار […]

میکروسوئیچ های توان ره صنعت سری MB
میکروسوئیچ های توان ره صنعت سری MB
۱۳ مدل تحریک گوناگون عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه حفاظت به IP62 دارای ترمینال های پیچی دو سو و چهارسو