معرفی محصول: مفصل حرارتی فشار ضعیف

جهت اتصال دو کابل به یکدیگر، از مفصل (joint) استفاده می گردد. این اتصال، یا به منظور اتصال دو کابل […]

مفصل حرارتی فشار ضعیف