معرفی محصول: روکش و نوار حرارتی باس بار (فشار متوسط)

جهت عایق بندی انواع باس بار  (شینه) های مستقیم یا خمیده مسی و آلومینیومی، در اشکال مستطیلی مربعی، دایره ای…

نوار و روکش حرارتی باس بار