معرفی محصول: رابط بیمتال (دو فلزه) + تصویر جدید

جهت کابل با سطح مقطع ۱۶ الی ۵۰۰ میلیمتر مربع

رابط بیمتال
رابط بیمتال
جهت کابل با سطح مقطع ۱۶ الی ۵۰۰ میلیمتر مربع

مطالب مرتبط: