معرفی محصول: ابزار پرس دستی MCT050

کابلشو/رابط مسی از سایز ۶ الی ۵۰ میلیمتر مربع کابلشو/رابط آلومینومی از سایز ۱۰ الی ۵۰ میلیمتر مربع

ابزار پرس دستی ئزف050