راهنمای نصب سرکابل سرد تک هسته ای (تک کور) + لیست قطعات کیت

لیست قطعات کیت و راهنمای نصبسرکابل سرد تک هسته ای (تک کور)Uo/U (Um) ۱۲/۲۰(۲۴) kVبر روی کابل فشار متوسط (با […]

راهنمای نصب سرکابل سرد

لیست قطعات کیت و راهنمای نصب
سرکابل سرد تک هسته ای (تک کور)
Uo/U (Um) ۱۲/۲۰(۲۴) kV
بر روی کابل فشار متوسط (با شیلد سیمی یا نواری) بدون آرمور
کد گروه کالا: ۱-DTC24

لیست قطعات سر کابل سرد تک هسته ای تک کو DTC24-1

لیست قطعات سر کابل سرد تک هسته ای تک کور DTC24-1

۱) آماده سازی کابل:

توجه مهم: قبل از نصب سرکابل، از بی بار بودن کامل کابل اطمینان حاصل نمایید.

زیر اقلامی که در کیت سرکابل قرار دارد، خط کشیده شده است.

مرحله ۱) غلاف، عایق اصلی (XLPE)، شیلد و گرافیت را هر یک به اندازه مورد اشاره در جدول زیر و به صورت نشان داده شده در تصویر از کابل جدا می نماییم.

اندازه برش سر کابل سرد تک هسته ای تک کور DTC24-1

غلاف نهایی سر کابل سرد تک هسته-ای تک کور DTC24-1

مرحله ۲) غلاف نهایی کابل (از قسمت برش خورده) را به اندازه ۶۰ میلیمتر با دستمال الکلی تنظیف و با نوار سمباده، صاف می کنیم.

مرحله ۳) دولایه ماستیک آب بندی قرمز را حول ۶۰ میلیمتر غلاف نهایی تنظیف شده می پیچیم. هنگام پیچش، ماستیک کشیده می شود تا عرض آن نصف عرض اولیه گردد. همچنین، هر پیچش به اندازه نصف عرض ماستیک با پیچش قبلی همپوشانی داشته باشد.

مرحله ۴)

در صورتی که شیلد مسی از نوع مفتولی است:

  • مفتول های شیلد مسی را بر روی غلاف نهایی کابل بر می گردانیم تا بر روی ماستیک آب بندی قرمز پیچیده شده قرار گیرند.
  • یک تکه مفتول مسی از مفتول های شیلد مسی برش داده و حول مفتول های مسی واقع شده بر روی ماستیک آب بندی قرمز، به فاصله ۶۰ میلیمتر پایین غلاف نهایی کابل می تابیم تا مفتول ها به بدنه کابل مستحکم شود.
  • مفتول های شیلد مسی را به هم می تابانیم تا مثل سیم زمین شده و امکان پرس کابلشو ارت بر روی آنها میسر گردد.
  • کابلشو ارت را بر روی انتهای مفتول های تابیده پرس می نماییم.

آماده سازی کابل سر کابل سرد تک هسته ای تک کور DTC24-1

در صورتی که شیلد مسی از نوع نواری است:

  • یک تکه تسمه بافته شده مسی را بر روی نوار شیلد مسی قرار داده و به وسیله یک تکه مفتول مسی، به شیلد مسی نواری متصل می کنیم. امتداد تسمه بافته شده را روی ماستیک آب بندی قرمز امتداد می دهیم.
  • کابلشو ارت را بر روی انتهای تسمه بافته شده مسی پرس می نماییم.

مرحله ۵) دو لایه ماستیک پر کننده سفید را بر روی شیلد مسی نواری می پیچانیم تا هیچ فاصله و هوای محبوثی بین شیلد مسی تا غلاف نهایی کابل باقی نماند.

مرحله ۶) یک لایه ماستیک آب بندی قرمز را بر روی ماستیک سفید پر کننده قرار می دهیم.

مرحله ۷) نوار عایق (مشکی رنگ) (۲۰-J) را بر روی ماستیک آب بندی قرمز می پیچیم.

عایق بندی سر کابل سرد تک هسته ای تک کور DTC24-1

۲) نصب سرکابل:

مرحله ۱) لوله بلند را بر روی کابل به نحوی که قسمتی از لوله که دسته فنر سفید رنگ داخل لوله از آن بیرون آمده به سمت بالای کابل باشد قرار می دهیم. محل قرار گیری دقیق لوله بلند نسبت به انتهای کابل در تصویر نشان داده شده است.

مرحله ۲) لوله بلند را به واسطه کشیدن فنر سفید رنگ داخل آن بر خلاف جهت عقربه های ساعت جمع می کنیم.

نصب سر کابل سرد تک هسته ای تک کور DTC24-1

مرحله ۳) لایه گرافیت را از ۲۵ میلیمتر بالای لوله بلند تا انتها جدا می کنیم تا عایق اصلی نمایان شود.

مرحله ۴) عایق اصلی کابل را به اندازه عمق کابلشو به علاوه ۵ میلیمتر جدا می کنیم.

مرحله ۵) یک میلیمتر از گرافیت منتهی به عایق اصلی را به صورت کونیک ۴۵ درجه در می آوریم تا سطح محل تلاقی گرافیت و عایق اصلی تدریجی و یکنواخت باشد. هنگام کونیک سازی گرافیت با چاقو، چاقو از سمت عایق اصلی به لایه گرافیت حرکت می کند تا عایق اصلی صدمه نبیند. به همین منوال، یک میلیمتر عایق اصلی منتهی به هادی را به صورت کونیک ۴۵ درجه در می آوریم.

مرحله ۶) عایق اصلی کابل را به وسیله نوار سمباده نرم کاملا مسطح و عاری از هرگونه گرافیت به جا مانده و فرو رفتگی و خط و خش احتمالی می کنیم. اطمینان از اینکه هیچ گونه فرو رفتگی و خط و خش بر روی عایق اصلی بر جا نماید، یکی از مهمترین مراحل نصب سرکابل می باشد.

مرحله ۷) نشانگر های رنگی فازهای کابل را حول هر فاز می پیچیم تا هر فاز کاملا مشخص شود.

مرحله ۸) ۶۰ میلیمتر پایین تر از از قسمت فوقانی گرافیت را بوسیله چسب برق PVC بر روی لوله بلند علامت گذاری می کنیم.

نصب سر کابل سرد تک هسته ای تک کور DTC24-1

مرحله ۹) نوار نیمه هادی (مشکی رنگ) (۵۰-BD) را بر روی محل تلاقی لوله بلند با لایه گرافیت کابل می پیچیم تا لایه گرافیت کابل همسطح لوله بلند شود. ۵ میلیمتر نوار نیمه هادی بر روی گرافیت کابل و ۵ میلیمتر بر روی لوله بلند واقع می شود.

مرحله ۱۰) سطح عایق اصلی را با دستمال الکلی تمیز می کنیم. مسیر حرکت دستمال آغشته به الکل باید از بالا به پایین (از قسمتی که هادی کابل مشهود است، به سمتی که غلاف نهایی کابل هنوز بر روی کابل نصب است) باشد.

مرحله ۱۱) سطح عایق اصلی را با استفاده از گریس سیلیکونی روانکاری می کنیم. دستکش پلاستیکی جهت پوشش دست قبل از اعمال گریس سیلیکونی در کیت سرکابل قرار دارد. مقدار گریس بیشتری بر روی قسمت پایین عایق اصلی (قسمتی بالای لایه گرافیت کابل) قرار می دهیم. دقت می گردد که گریس سیلیکونی بر روی گرافیت کابل قرار نگیرد.

نصب سر کابل سرد تک هسته ای تک کور DTC24-1

مرحله ۱۲) بدنه سرکابل را بر روی کابل قرار می دهیم. قسمت پایین بدنه سرکابل باید بر روی قسمت علامت گذاری بوسیله چسب برق PVC در مراحل قبل قرار گیرد.

مرحله ۱۳) بدنه را به واسطه کشیدن فنر سفید رنگ داخل آن بر خلاف جهت عقربه های ساعت جمع می کنیم.

مرحله ۱۴) هادی را با استفاده از دستمال الکلی تمیز می کنیم.

مرحله ۱۵) کابلشو را روی هادی قرار داده و به وسیله ابزار نصب و قالب مناسب پرس می نماییم. پس از پرس کابلشو، با نوار سمباده نرم پلیسه و لبه های نوک تیز کابلشو پرس شده را کاملا مسطح و صاف می کنیم.

مرحله ۱۶) ماستیک پر کننده سفید را به نحوی حول محل پرس شده کابلشو می پیچیم تا شیبی به سمت قسمت سوراخ کابلشو ایجاد گردد.

مرحله ۱۷) ماستیک آب بندی قرمز را بر روی ماستیک پر کننده سفید و تا شیار دوم بر روی بدنه سرکابل می پیچیم. جهت حرکت پیچش ماستیک از بالا (محل اتصال کابلشو) به پایین (روی بدنه سرکابل) می باشد.

مرحله ۱۸) یک لایه نوار عایق (مشکی رنگ) (۲۰-J) بر روی ماستیک آب بندی قرمز می پیچیم.

مرحله ۱۹) لوله کوچک آب بندی را بر روی بدنه کابلشو به نحوی قرار داده تا قسمت پایین آن بالای اولین چترک بدنه سرکابل قرار گیرد. لوله کوچک آب بندی را به واسطه کشیدن فنر سفید رنگ داخل آن بر خلاف جهت عقربه های ساعت جمع می کنیم.

نصب سر کابل سرد تک هسته ای تک کور DTC24-1

مرحله ۲۰) کابلشو ارت را به زمین متصل می کنیم.

مرحله ۲۱) مراحل فوق را برای دو فاز دیگر تکرار می کنیم. نصب کامل است.