گروه صنعتی الکتروپژواک

 

ترانسفورمر

ترانسفورماتور اندازه گیری جریان – ترانسفورمر جریان

تعاریف و واژگان

ترانسفورمر جریان

ترانسفورمری است که در شرایط عادی کار جریان ثانویه آن با جریان اولیه متناسب بوده و با رعایت جهت صحیح اتصالات اختلاف فاز بین آنها تقریباً صفر درجه است.

ترانسفورمر جریان اندازه گیری

ترانسفورمر جریانی است که برای تغذیه دستگاه های اندازه گیری همچون آمپرمترها، کنتورها و غیره بکار می رود.

ترانسفورمر جریان حفاظتی

ترانسفورمر جریانی است که برای تغذیه رله های حفاظتی بکار می رود. جدول زیر کلاس های حفاظتی مورد نظر استاندارد را نشان می دهد.

جریان اسمی اولیه

مقدار جریان اولیه ای است که اساس کار ترانسفورمر می باشد.

جریان اسمی ثانویه

مقدار جریان ثانویه ای است که اساس کار ترانسفورمر می باشد.

نسبت تبدیل اسمی

نسبتی از جریان اسمی اولیه به جریان اسمی ثانویه است.

خطای جریان

خطایی است که به علت یکسان نبودن نسبت تبدیل اسمی و نسبت تبدیل واقعی ترانسفورمر در اندازه گیری جریان پیش می آید.

جابه جایی فاز

عبارت از زاویه بین بردارهای جریان اولیه و ثانویه می باشد. جهت بردارها چنان انتخاب می شود که این زاویه برای یک ترانسفورمر ایده آل صفر درجه است.

کلاس دقت

کلاس دقت مشخصه ای برای ترانسفورمر جریان است که تعیین می کند در شرایط کار مشخص خطای ترانسفورمر باید در چه حدودی قرار گیرد.

کلاس های حفاظتی ترانسفورمر جریان حفاظتی

توان خروجی اسمی:

توان ظاهری (برحسب ولت آمپر در ضریب توان مشخص) ترانسفورمر است که برای تغذیه مدار ثانویه در جریان اسمی و تحت بار اسمی از آن گرفته می شود.

سطح عایقی اسمی:

ترکیبی از مقادیر ولتاژ با فرکانس صنعتی و ولتاژ ضربه است که عایق بندی ترانسفورمر را از نظر استقامت الکتریکی مشخص می کند.

سطح عایق اسمی ترانسفورمر اندازه گیری جریان

جریان حرارتی کوتاه مدت اسمی (Ith):

مقدار موثر جریان اولیه ای است که یک ترانسفورمر بدون آسیب دیدن به مدت یک ثانیه در حالتی که مدار ثانویه اتصال کوتاه باشد، تحمل می کند.

جریان دینامیکی اسمی (Ldyn):

مقدار پیک جریان اولیه ای است که ترانسفورمر بدون صدمه دیدن الکتریکی و مکانیکی در اثر نیروهای الکترو مغناطیسی می تواند تحمل نماید، در شرایطی که مدار ثانویه اتصال کوتاه باشد.

ضریب اطمینان اندازه گیری (FS):

نسبت حد جریان اولیه (IPL) به جریان اولیه اسمی می باشد.

شرایط نگهداری:

حداکثر دمای محیط: ۵۰oC+

حداقل دمای محیط: ۱۰oC

رطوبت نسبی برای یک دوره ۲۴ ساعته: ۹۵%

رطوبت نسبی برای یک دوره یک ماهه: ۹۰%

فشار بخار آب برای یک دوره ۲۴ ساعته: ۲.۲kPa

فشار بخار آب برای یک دوره یک ماهه: ۱.۸kPa

مشخصات ترانس اندازه گیری جریان

خرید ترانسفومر اندازه گیری جریان