اینفوگرافی سیم چین/سیم لخت کن تلفیقی

درجه تنظیم ضخامت برش سیم متوقف کننده سیم جهت تنظیم طول برش سیم دسته متحرک عایق تیغه جداسازی عایق سیم […]

اینفوگرافی سیم چین سیم لخت کن تلفیقی
اینفوگرافی سیم چین سیم لخت کن تلفیقی
درجه تنظیم ضخامت برش سیم متوقف کننده سیم جهت تنظیم طول برش سیم دسته متحرک عایق تیغه جداسازی عایق سیم مدرج سانتیمتر و اینچ جهت سنجش طول برش سیم تیغه جهت برش سیم تا سطح مقطع حداکثر ۶ میلیمتر مربع

مطالب مرتبط: