آژاکس در بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق ۹۷

بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق Electrical Power Distribution Conference 19 و ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ […]

نمایشگاه شبکه های توزیع نیروی برق 97
نمایشگاه شبکه های توزیع نیروی برق 97
بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق Electrical Power Distribution Conference 19 و ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ پژوهشگاه نیرو منتظر حضور شما عزیزان در غرفه شرکت آژاکس - توان ره صنعت در بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق هستیم . (غرفه های ۵۰ و ۵۱ )